حل مشکل دامنه های همکار Your request could not be completed because of an error. Try again later.

    دامنه هایی که از طرف اپل با این مشکل مواجه هستن قابل اکتیو میباشند

    Your request could not be completed because of an error. Try again later.